Activitatea de cercetare

Pe măsura dezvoltării industriei şi tehnicii, se intensifică mult procesele tehnologice. Aceasta este o particularitate a majorităţii covârşitoare a direcţiilor tehnicii noi şi este determinată de creşterea considerabilă a temperaturilor, presiunilor, vitezelor de transfer de căldură ale proceselor fizico-chimice, îndreptate nu numai înspre mărirea producţiei industriale, ci şi înspre creşterea calităţii ei. În toate cazurile practice intensificarea proceselor, care se produce la temperaturi de lucru ridicate, este legată într-o măsură mai mare sau mai mică de:

 • utilizarea materialelor refractare
 • gradul de concordanţă al proprietăţilor cu condiţiile de utilizare
 • realizarea raţională a zidăriei refractare

Mutaţiile însemnate, care au avut loc în ultima perioadă în industria refractară din ţara noastră şi din ţările avansate, reflectă acele modificări însemnate, care sunt tipice pentru ramurile industriei, beneficiare de refractare. Producţia metalurgică necesită 60 - 70% din materialele refractare, dar şi restul este utilizat de beneficiari, care de asemenea impun refractarelor cerinţele specifice lor. Acestea sunt în primul rând industria chimică, a sticlei, cimentului, ceramică, electrotehnică, abrazivă şi alte câteva ramuri ale industriei, precum şi domeniile tehnicii noi.

Soluţionarea problemelor complexe de fabricare a refractarelor depinde de dezvoltarea tehnicii şi tehnologiei ramurilor beneficiare de refractare, de existenţa materiilor prime refractare şi de calitatea lor, de tehnica industriei refractare si de o serie de alţi factori. Proprietăţile principale şi totodată cele mai importante ale produselor refractare sunt cele care pot defini cât mai bine calitatea acestora şi respectiv posibilităţile de utilizare în condiţiile date. Ele interesează atât pe producători cât şi pe consumatori.

Nu există până acum un produs refractar universal care să poată fi folosit în orice loc şi în orice condiţii. Fiecare produs refractar este caracterizat prin anumite proprietăţi specifice, pe baza cărora se pot stabili domenii raţionale de utilizare.
Ca atare, pentru alegerea cât mai raţională a produsului refractar trebuie cunoscute deopotrivă condiţiile specifice de exploatare, cât şi proprietăţile cele mai importante ale acestuia.

Atât cercetările făcute cât şi experienţa au arătat că nu se pot determina calitatea şi posibilitatile de utilizare ale unui produs refractar cunoscând numai una sau două proprietăţi ale acestuia, ci trebuie luat în considerare ansamblul proprietăţilor sale chimice şi fizico-mecanice, care stau în relaţii de strânsă interdependenţă.

Există totuşi specialişti care spun ca idealul ar fi să se pună la punct 1—2 proprietăţi fundamentale, care să determine calitatea unui produs refractar, mărindu-se numărul de probe prelevate, care să conducă la o eficienţă mai bună a controlului. Problema este deosebit de dificilă, cunoscând condiţiile severe în care lucrează produsele refractare, respectiv temperaturi foarte ridicate şi procese complexe de distrugere şi deteriorare. Sarcina cea mai importanta a producătorilor şi consumatorilor de refractare este de a stabili într-un viitor apropiat corelaţiile care există între proprietăţile acestor produse, rezultatul acestor determinări pe de o parte şi uzura lor pe de alta parte.

Necesitatea cunoaşterii proprietăţilor chimice şi fizico-mecanice, atât pentru fabricaţie, cât şi pentru utilizare, va supravieţui chiar daca se vor stabili cu certitudine corelaţii strânse între proprietăţile produselor refractare, valorile lor şi comportarea la utilizare, găsindu-se metodele de simulare în laborator a condiţiilor egale sau foarte apropiate de cele din exploatarea industrială. Aceasta, deoarece determinările unor caracteristici principale vor fi totdeauna impuse de consumatori. Aceştia, vor dori tot mai mult să verifice constanţa calitativă a produselor ce le primesc pentru a se asigura că nivelul calităţii acestora este corespunzator standardelor, normelor, prospectelor, certificatelor de calitate, sau unor livrări anterioare,care au dat satisfacţie.

Între toate proprietăţile produselor refractare există relaţii de strânsă interdependenţă, aşa cum sunt redate în fig. 1 Din această figură se poate vedea că nici o proprietate nu poate determina singură calitatea şi comportarea la utilizare a produselor refractare şi că pentru aceasta trebuie luate în considerare ansamblul caracteristicilor în raport cu condiţiile de lucru date.

Autoevaluare

Programe de cercetare

SC CCPPR SA Alba Iulia a participat atât la Programele de Cercetare finanţate prin bugetul de stat cât şi la contracte cu terţi. Până în anul 2000 s-a derulat Programul de cercetare ORIZONT 2000 la care SC CCPPR SA a condus un număr de 12 proiecte.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 556/07.07.2001 s a stabilit ca perioada de derulare a Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare (PNCDI), să fie 1999 – 2005, iar prin Hotărârea de Guvern nr. 614 din 21.04.2004 PNCDI Planul naţional se prelungeşte până în anul 2006.
Prin Hotararea Guvernului nr. 368/28.04.2005 a fost aprobat, Programul Cercetare de Excelenta stabilinduse ca perioada de derulare să fie 2005-2008.

Prin programele componente ale Planului naţional pentru C-D-I si Programul Cercetare de Excelenta s-au finanţat si se finantează de la bugetul de stat, proiecte şi activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, transfer tehnologic, valorificare şi alte activităţi cu rol de sprijin pentru stimularea cercetării dezvoltării şi inovării.

Planul naţional de C-D-I şi Programul Cercetare de Excelenţa are la bază o serie de obiective strategice, aşa cum rezultă din HG nr. 556/7 iunie 2001 şi anume:

 • creşterea relevanţei şi impactului activităţilor de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării în vederea satisfacerii cerinţelor prioritare în plan economic şi social, în perspectiva asigurării relansării şi a dezvoltării durabile a economiei
 • intensificarea proceselor de inovare şi transformarea lor în suport direct pentru creşterea calităţii şi competitivităţii produselor şi serviciilor oferite de întreprinderile româneşti pe piaţa internă şi internaţională
 • concentrarea competenţelor şi resurselor din domeniul ştiinţei şi tehnologiei pentru extinderea patrimoniului ştiinţific, tehnologic şi de inovare naţional
 • concentrarea si valorificarea optima a potentialului stiintific si tehnologic de inalt nivel existent in Romania
 • accelerarea procesului de aliniere si integrare tehnologica a agentilor economici conform cerintelor Uniunii Europene
 • cresterea capacitatii Romaniei de a asigura parteneri performanti in programul de colaborare stiintifica si tehnica si in aliantele tehnologice internationale

Prin PNCDI s-au finanţat următoarele programe:
RELANSIN, MATNANTECH, CERES, INVENT, MENER, AGRAL, BIOSAN, INFOSOC prin care se urmăresc realizarea obiectivelor strategice cuprinse în Planul naţional de relansare economică a României bazată pe competitivitate şi crearea de noi locuri de muncă, ca urmare a introducerii inovării în activitatea economică şi care să conducă la:

 • Creşterea competitivităţii unităţilor şi grupurilor de unitărţi economice
 • Adaptarea activităţii unităţilor economice la cerinţele şi exigenţele pieţei şi penetrarea lor pe noi segmente de piaţă
 • Stimularea restructurării tehnologice şi a dezvoltării economice la nivel regional şi local
 • Eficientizarea utilizării resurselor de către unităţile economice
 • Dezvoltarea parteneriatului între unităţi economice, precum şi între acestea şi unităţi de cercetare-dezvoltare
 • Creşterea capacităţii unităţilor economice de a absorbi şi asimila rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare, inclusiv prin stimularea inovării şi transfer tehnologic

SC CCPPR SA Alba Iulia a participat la PNCDI cu următoarele proiecte în calitate de conducător de proiect:

 1. MATNANTECH - Contract 52/2001 - Produse fasonate prin turnare sub presiune la cald din pulberi refractare grele
 2. RELANSIN - Contract 1377/2001 - Modernizarea ansamblului de injectare gaze inerte pentru oalele de turnare a otelului
 3. CERES - Contract 140/2001 - Produse refractare turnate cu autoantaritor pentru industria metalurgica;
 4. RELANSIN - Contract 1699/2003 - Cercetari privind realizarea unor mase plastice refractare e stampare utilizand sisturile pirofilitice de Viezuroiu
 5. RELANSIN - Contract 1700/2003 - Realizarea si implementarea lancilor racite cu apa in vederea modificarii procesului tehnologic de obtinere a cuprului si optimizarea elementelor metalurgice
 6. RELANSIN - Contract 1749/2003 - Realizarea unei linii tehnologice pentru obtinerea plaselor metalice
 7. MENER - Contract 409/2004 - Cercetari privind stabilirea nivelului poluarii si solutii pentru reducerea poluantilor pana la nivelul normelor Comunitatii Europene in industria produselor refractare
 8. RELANSIN - Contract 2089/2004 - Produse refractare superaluminoase cu durabilitate ridicata pentru ansamblul de barbotare al oalelor de turnare a otelului de mare capacitate
 9. MATNANTECH - Contract 236 (406)/2004 - Obtinerea de blocuri ceramice termorezistente prin reciclarea deseurilor refractare cu granulatie fina
 10. RELANSIN - Contract 2080/2004 - Tehnologie ecologica de fabricare a betoanelor refractare cu continut redus de liant hidraulic;
 11. MATNANTECH - Contract 235 (406)/2004 - Noi materiale refractare obtinute din pulberi superaluminoase ultrafine
 12. INVENT - Contract 206/2005 - Procedeu experimental de obtinere a unor produse refractare semiacide.

In calitate de partener CCPPR a participat la realizarea urmatorului proiecte:

13. RELANSIN - Contract 1700/2002 - Realizarea şi implementarea lăncilor răcite cu apă în vederea modificării procesului tehnologic de obţinere a cuprului şi optimizarea randamentelor metalurgice.

14. PARTENERIATE IN DOMENIILEPRIORITARE Contract nr. 31-098/2007  Prevenirea si combaterea poluarii in zonele industriale siderurgice,energetice si miniere prin reciclarea deseurilor marunte si pulverulente.

15. PARTENERIATE IN DOMENIILEPRIORITARE Contract nr. 72-210/2008  Materiale antifricţiune pentru creşterea fiabilităţii elementelor de sprijin şi de transmitere a mişcării din componenţa materialului rulant adaptată la cerinţele de mare capacitate şi viteză sporită.

16. PN-II–PT–PCCA- 2013 - Noi aliaje/compozite cu entropie înaltă, cu proprietăți mecanice și anticorozive superioare, pentru aplicații la temperaturi ridicate (HEADURCOR)

CCPPR participă la Programul Cercetare de Excelenţa în calitate de conducător de proiect cu urmatorul proiect:

1. CEEX - Contract 232/2006- Noi materiale refractare cu funcţii complexe utilizate în industria oţelului, realizate prin tehnologii moderne.

În calitate de partener, CCPPR participă cu urmatoarele proiecte:

1. CEEX - Contract 233/2006 - Tehnologie integrata de obtinere a unor surse energo-tehnologice neconventionale utilizate ca materii prime la elaborarea oţelului

2. CEEX - Contract 244/2006 - Materiale oxidice naturale si secundare utilizate in tehnologiile pulberilor destinate turnării oţelurilor

3. CEEX - Contract 299/2006 - Cercetări fundamentale şi aplicative privind transferul intensiv al energiei termice in cuptoare destinate obţinerii produselor ceramice de inalta refractaritate

In calitate de partener CCPPR participa la realizarea a doua proiecte din cadrul Programului Balkan Environmental Association (B.E.N.A) - Tuborg:

 1. Impactul fabricilor de var-dolomita asupra mediului si posibilitati de reducere a riscului ecologic in aceste zone
 2. Valorificarea in agricultura a zgurilor de otelarie deferizate
SC Centrul de Cercetare, Proiectare şi Producţie Refractare SA, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 23, Alba Iulia, România. Tel. 0258.815.772